Η εντολή if-else

Η δομή επιλογής if / else επιτρέπει στο προγραμματιστή να καθορίσει μια ενέργεια που θα εκτελεστεί όταν η συνθήκη είναι αληθής και μια διαφορετική ενέργεια που θα εκτελεστεί όταν η συνθήκη θα είναι ψευδής.

ifelse

 

  • Μπορούμε να εκτελέσουμε ορισμένες εντολές υπό συνθήκη με τη δομή ελέγχου if.
  • Αυτή χρησιμοποιείται ως εξής:
  • Όπως και με τις εντολές while και do όταν θέλουμε να εκτελέσουμε πάνω από μια εντολή υπό συνθήκη περικλείουμε όλες τις αντίστοιχες εντολές μέσα σε αγκύλες “{” και “}”:
  • Οι εντολή που ακολουθεί το if εκτελείται αν η συνθήκη είναι αληθής, δηλαδή έχει τιμή διάφορη του 0. Παράδειγμα (υπολογίζει και τυπώνει την απόλυτη τιμή των αριθμών που διαβάζει μέχρι να συναντήσει το 0):
  • Η δομή ελέγχου if μπορεί να ακολουθηθεί και από τη δομή else για να προσδιορίσουμε εντολές που θα εκτελεστούν αν η συνθήκη δεν ισχύει. Παράδειγμα:
  • Χρειάζεται προσοχή όταν η else ακολουθεί δύο συνεχόμενες if. Στην περίπτωση αυτή, η else συσχετίζεται με την κοντινότερη if. Για να εκφράσουμε διαφορετική συσχέτιση πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αγκύλες { }.